Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije objekata za reciklažu otpada, mineralnih ulja, prečišćavanje emulzija i zauljenih voda na KP 816 KO Krnjača, Palilula (broj 353-02-548/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.