На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈКСП ”Комстан”, из Трстеника, Живадина Апостоловића 8, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње висећег моста преко реке Западне Мораве, на к.п.бр. 3547, 5364/1, 3552/1, 3551, 3546, 2923 и 5399/2, КО Трстеник, на територији СО Трстеник, дана 11.09.2019. године, заведен под бројем 353-02-1930/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.