На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Акционарско друштво ”ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, Кнеза Милоша 11, 11 000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције дела РП 110 kV у трансформаторској станици 400/220/110 kV Ниш 2, на КП 109/4, КО Суви До, општина Палилула, заведен под бројем 353-02-01631/2019-03 од 26.07.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.