На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Импол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д., поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела производне хале II и уградње пећи за загревање и хомогенизацију алуминијумских блокова, на к.п. 4342/2, КО Севојно, Севојно, заведен под бројем 353-02-673/2017-02.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на сајту https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.