На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”ХЕМОФАРМ” а.д. Вршац – Огранак погон Шабац,  Хајдук Вељкова бб, из Шапца, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела постојећег објекта магацина П.А. хемикалија и органских растварача у амбијентално складиште и складиште са контролисаним условима чувања, на делу к.п.бр. 6916/1, КО Шабац, на територији града Шапца, дана 05.06.2019. године, заведен под бројем 353-02-1207/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.