Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda dv 110 kv br. 150 TS Bor 1 – TS Majdanpek 1 i dv 110 kv br. 177 TS Bor 2 –TS Majdanpek 2 (br. 353-02-398/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.