Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

      Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, Balkanska 13, 11 000 Beograd, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta priključenja blokova TENT A3 i A4 na toplifikacionu mrežu Obrenovca, na katastarskoj parceli 1934/1 K.O. Urovci, zaveden pod brojem 353-02-00285/2019-03 od 14.02.2019.godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.