Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za razlaganje vazduha asu Bor na K.P. 800/2 KO Bor, SO Bor (br. 353-02-603/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.