Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”NIS” a.d, iz Novog Sada, Narodnog fronta 12, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postavljanja plutajućeg plovila pontonskog tipa za snabdevanje plovila pogonskim gorivom (pontonska bunker stanica), na desnoj obali reke Dunav, između stacionaža km1058+800 – km1059+200, na delu vodne k.p.br. 4579, na lokaciji lučkog područja Veliko Gradište, dana 10.05.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-937/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.