На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈКП „Београдске електране“, Савски насип бр. 11, Нови Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ванградског топловода за пренос енергије из ТЕНТА у Обреновцу до топлане Нови Београд, заведен под бројем 353-02-00589/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Mинистарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.