На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, GASTRANS D.O.O. NOVI SAD, из Новог Сада, Народног фронта 12, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице БС18 магистралног гасовода – интерконектора граница Бугарске – граница Мађарске на државни пут IIБ реда број 300, између чворних тачака 30002 и 30003, на к.п. 8553 и 8491/1, КО Велебит, на територији општине Кањижа, дана 31.10.2019. године, заведен под бројем 353-02-2356/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.