На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ, из Београда, Милутина Миланковића 9, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње приступног пута до ски центра на Голији са пратећим паркингом, на к.п.бр. 3444/2, 3444/3, 3454/4, 3454/5, 3446/4, 3454/7, 3454/9 и 3445/4, КО Брусник, на територији СО Ивањица, дана 03.08.2018.године, заведен под бр. 353-02-1741/2018-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.