Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, GASTRANS D.O.O. NOVI SAD, iz Novog Sada, Narodnog fronta 12, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pristupnog puta do kompresorske stanice KS-1 magistralnog gasovoda granica Bugarske – granica Mađarske, na k.p. definisanim Lokacijskim uslovima broj 350-02-112/2019-14 od 01.08.2019.godine, KO Porodin, na teritoriji SO Žabari i KO Donja Livadica, na teritoriji SO Velika Plana, dana 22.08.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-1827/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.