На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „НИС“а.д., Нови  Сад, Народног фронта12, 21 000 Нови Сад, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње “Претакалиштa камионских и вагон цистерни” на КП 52 и 58 КО Ниш –  Црвени крст  и Реконструкције „Резервоарског простора, пумпне станице и цевоводне инсталације“ на КП 52 и 58  КО Ниш –  Црвени крст  на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Ниш у Нишу, заведен под бројем 353-02-00967/2019-03 од 14.05.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.