На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, GASTRANS D.O.O. NOVI SAD, из Новог Сада, Народног фронта 12, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 1, фаза 4, од км 0+000.00 (стационажа деонице 1 на км 88+800) до км 10+180.76 (стационажа деонице 1 на км 97+200), на к.п. дефинисаним Локацијским условима број 350-02-408/2019-14 од 22.08.2019.године, на територији СО Ћуприја и СО Параћин, дана 11.09.2019. године, заведен под бројем 353-02-1929/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.