Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Njegoševa 84, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Dunavske ulice na građevinskoj parceli GP 6 koju čine katastarske  parcele  54/6, 54/7, 54/5, 22/10, 54/15, 22/11, 53/4, 53/5, 53/7, i delovi katastarskih parcela 68/1, 67/2, 67/4, 54/3, 67/5, 22/1, 53/2, 22/23, 22/39, 73 sve KO Stari grad, od Bulevara vojvode Bojovića do Tadeuša Košćuška, na teritoriji Opštine Stari Grad, područje Grada Beograda, izgradnje kišnog kolektora Ø800-Ø1000 u postojećoj regulaciji ulice Tadeuša Košćuška i zelenom pojasu uz Dunavski kej sa rekonstrukcijom izliva u Dunav  na katastarskim parcelama broj 1/4, 1/8, 1/30, 1/31, 1/32, 1/35, 22/1, 22/37, 53/4, 53/5 i 2771/1 (reka Dunav) sve KO Stari grad, i kanalizacione crpne stanice za upotrebljene (fekalne) vode uz Dunavsku  ulicu na građevinskoj parceli GP 04 (čiji je sastavni deo kat. parcela broj 53/2 KO Stari grad) na delu   katastarske  parcele  53/2 KO Stari grad u Beogradu, dana 03.01.2020. godine, zaveden pod brojem 353-02-003/2020-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.