На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева 84, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Дунавске улице на грађевинској парцели ГП 6 коју чине катастарске  парцеле  54/6, 54/7, 54/5, 22/10, 54/15, 22/11, 53/4, 53/5, 53/7, и делови катастарских парцела 68/1, 67/2, 67/4, 54/3, 67/5, 22/1, 53/2, 22/23, 22/39, 73 све КО Стари град, од Булевара војводе Бојовића до Тадеуша Кошћушка, на територији Општине Стари Град, подручје Града Београда, изградње кишног колектора Ø800-Ø1000 у постојећој регулацији улице Тадеуша Кошћушка и зеленом појасу уз Дунавски кеј са реконструкцијом излива у Дунав  на катастарским парцелама број 1/4, 1/8, 1/30, 1/31, 1/32, 1/35, 22/1, 22/37, 53/4, 53/5 и 2771/1 (река Дунав) све КО Стари град, и канализационе црпне станице за употребљене (фекалне) воде уз Дунавску  улицу на грађевинској парцели ГП 04 (чији је саставни део кат. парцела број 53/2 КО Стари град) на делу   катастарске  парцеле  53/2 КО Стари град у Београду, дана 03.01.2020. године, заведен под бројем 353-02-003/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.