На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „НИС“а.д., Нови  Сад, Народног фронта 12, 21 000 Нови Сад, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција “Претакалишта камионских  цистерни” на КП 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  КО Смедерево и  реконструкција “Резервоарски простор, пумпне станице и цевоводне инсталације” на КП 229, 230/2, 230/3, 232/3,  518, 520/1, 521, 522, 523/1,523/2, 524, 525/2, 530/2, 531, КО Смедерево, на терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Смедерево у Смедереву, заведен под бројем 353-02-00966/2019-03 од 14.05.2019.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.