На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Министарство финансија Републике Србије, Управа царина, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 155а, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта граничног прелаза ”Гостун” између Републике Србије и Републике Црне Горе, на државном путу I Б реда, број 23, на к.п.бр.322, 323, 324, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 347, 348/1, 348/2, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360/1, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 360/3 и 534/2, КО Гостун, на територији СО Пријепоље, дана 29.08.2017. године, заведен под бројем 353-02-482/2017-02.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.