На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”W-KARGOLES” d.o.o, из Лесковца, ул.28.марта бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Јужне Мораве, на стационажи од км 131+000 до км 132+000, на к.п.бр. 2946, КО Доње Крајинце, на територији града Лесковца, дана 22.04.2019. године, заведен под бројем 353-02-828/2019-03, као и допуну истог, дана 24.06.2019.године, а на захтев овог органа.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.