На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ИГМ ”МЛАДОСТ’‘ д.о.о, из Лесковца, Пушкинова бб, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине из лежишта ”Губеревац – Мала Грабовница”, на к.п. број 6741/1, 5324, 5322, 5321, 5320, 244, 245, 186, 187, 188, 189, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 200/2, 201, 196, 210, 200/1, 199, 198, 197, 195, 194, 193, 192, 191 и 190, КО Губеревац и Мала Грабовница, на територији општине Лазаревац, дана 14.05.2015. године, заведен под бројем 353-02-967/2015-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.