Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”PUTEVI” d.o.o. – Ivanjica, Javorska 55, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta  ”Klisura”, na delovima k.p.br. 578/1 i 591/1, KO Dobrača, na teritoriji SO Arilje, dana 05.06.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-1201/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.