Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

     Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”TEKOMINING” d.o.o, Novi Beograd, Milentija Popovića 5v, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije karbonatnih stena kao TGK na površinskom kopu ”Ladne vode” , na k.p.br. 1504/2, 9353/2, 9353/3, 9353/4, 9353/8, 9353/9, 9353/10, 9353/11, 9353/12, 9354/1, 9354/2, 9354/3, 9354/4, 9354/5, 9355/1, 9355/2, 9355/3, 9355/4, 9356, 9510/4, 9510/5 i 9696/1, KO Ždrelo, na teritoriji SO Petrovac na Mlavi, dana 29.05.2019. godine, zaveden pod brojem 353-02-1116/2019-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.