На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”TEKOMINING” d.о.о, Нови Београд, Милентија Поповића 5в, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације карбонатних стена као ТГК на површинском копу ”Ладне воде” , на к.п.бр. 1504/2, 9353/2, 9353/3, 9353/4, 9353/8, 9353/9, 9353/10, 9353/11, 9353/12, 9354/1, 9354/2, 9354/3, 9354/4, 9354/5, 9355/1, 9355/2, 9355/3, 9355/4, 9356, 9510/4, 9510/5 и 9696/1, КО Ждрело, на територији СО Петровац на Млави, дана 29.05.2019. године, заведен под бројем 353-02-1116/2019-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.