На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”ИНОС-НАПРЕДАК” д.о.о, из Шапца, Мишар, Савска бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта центра за рециклажу секундарних сировина ”ИНОС-НАПРЕДАК” д.о.о. – стовариште Коцељева, на  к.п.бр. 119 и 123/4, КО Коцељева, на територији СО Коцељева, дана 22.06.2020. године, заведен под бројем 353-02-1203/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.