На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

      Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузећe МБА МИЉКОВИЋ д.o.o, из Београда, Булевар Михајла Пупина 181, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта асфалтне базе у Бубањ потоку, покрај регионалног (кружног) пута Р251 Лештане – Бубањ поток, на кат. парцелама број 828/2, 828/3, 1449/1, 1449/2, 1450, 1456 и 1455/1, КО Кумодраж, на територији ГО Вождовац, дана 16.05.2017. године, заведен под бројем 353-02-1207/2017-16, као и допуну истог, дана 10.08.2017.године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.