На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, AVISTA OIL“ д.о.о. из Врчина, Индустријска 25а, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину пројекта (складиште опасног отпада-магацин 1 у постројењу за рециклажу на к.п. 3520/9 К.О. Врчин, дана 21.05.2020. године, заведен под бројем 353-02-984/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 428, као и на службеном сајту Mинистарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.