На основу чл. 12. и 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта NEVENA COLOR DOO из Лесковца, Ђорђа Стаменковића бб, поднео је Захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене магацина готових производа у производни погон, у складу са локацијским условима бр. 350-02-00238/2017-14 од 21.08.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заведен под бројем 353-02-02607/2016-16 од 21.12.2016.

           Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.