Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za skladište veštačkog đubriva na bazi amonijum nitrata u Novom Sadu, operatera Promist d.o.o. Novi Sad.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Rumenačka 110a, Novi Sad, Sala za sastanke (u prizemlju), svakog radnog dana, od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija biće održana 9. marta 2018. godine, u prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Rumenačka 110a, u Sali za sastanke (u prizemlju),  sa početkom u 12 časova.