На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Новом Саду, оператера Промист д.о.о. Нови Сад.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110a, Нови Сад, Сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана, од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна расправа и презентација биће одржана 9. марта 2018. године, у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110a, у Сали за састанке (у приземљу),  са почетком у 12 часова.