Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za skladište TNG u Kovačici, operatera „T- NAFTA  Trgovina“ d.o.o.  Beograd.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita 50, u prostorijama inspekcije u prizemlju, svakog radnog dana od 11 – 13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i rasprava biće održana 16. marta 2018. godine, u prostorijama Opštinske uprave Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita 50, Velika sala  II sprat, sa početkom u 10 časova.