На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за складиште ТНГ у Ковачици, оператера „Т- НАФТА  Трговина“ д.о.о.  Београд.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Општинске управе Општине Ковачица, ул. Маршала Тита 50, у просторијама инспекције у приземљу, сваког радног дана од 11 – 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 16. марта 2018. године, у просторијама Општинске управе Општине Ковачица, ул. Маршала Тита 50, Велика сала  II спрат, са почетком у 10 часова.