На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Терминал за складиштење и претовар нафтних деривата у Смедереву, оператера „Митан Оил” д.о.о. Београд.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија бр. 329, сваког радног дана од 11 до 13 часова, као и у просторијама Градске управе Града Смедерева, ул. Омладинска 1, канцеларија број 35, II спрат сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од  20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна расправа и презентација биће одржане 2. марта 2018. године, у просторијама Градске управе Града Смедерева, у Скупштинској сали, са почетком у 11 часова.