Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks, Postrojenje za proizvodnju praškastih i tečnih deterdženata u Zrenjaninu, operatera Beohemija doo Beograd-ogranak Preston-Inhem Zrenjanin.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Zrenjanina, ul. Slobodana Bursaća br. 4, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i rasprava biće održana 25. juna 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Zrenjanina, ul. Trg slobode br. 10, Zrenjanin, u sali 101, sa početkom u 11 časova.