Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak TIR Bor, u Boru, operatera SERBIA ZIJIN BOR COOPER d.o.o. Bor Ogranak TIR Bor.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Bora, ul. Moše Pijade br. 3, 6. sprat, kancelarija 65 (Kancelarija za zaštitu životne sredine), svakog radnog dana od 11 – 13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i rasprava biće održana 27. avgusta 2019. godine, u Sali broj 3, Gradske uprave Grada Bora, ul. Moše Pijade br. 3, Bor sa početkom u 12 časova.