На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд огранак Смедерево (железара Смедерево), оператера „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, сваког радног дана од 11 – 13 часова, као и у просторијама Градске управе Града Смедерева, ул. Омладинска 1, канцеларија број 35, II спрат сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и јавна расправа биће одржане 19. априла 2017. године у просторијама Градске управе Града Смедерева у Скупштинској сали, са почетком у 11 часова