Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon,43/11-US i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Fabriku za proizvodnju patroniranih emulzionih eksploziva, emulzionih matrica, ANFO eksploziva i Rudnel sistema i skladištenje privrednih eksploziva u Boljevcu, operatera „Eksplozivi Rudex“ d.o.o. Beograd.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, svakog radnog dana od 11 – 13 časova, kao i u prostorijama ­­­­­Opštinske uprave Opštine Boljevac, ulica Kralja Aleksandra broj 24, kancelarija broj 5,  svakog radnog dana od 11 do 13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna prezentacija i javna rasprava biće održane 9. jula 2018. godine u prostorijama ­­­­­Opštinske uprave Opštine Boljevac u maloj sali, sa početkom u 12  časova.