На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Жупа Kомерц 2006“ д.о.о. Крушевац, за Севесо комплекс „Жупа Kомерц 2006“ Крушевац.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Крушевца, канцеларија 22, ул. Газиместанска бр.1, 37 000 Крушевац, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од  20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна расправа и презентација биће одржана 8. септембра 2016. године, у соби 48, Градске управе Града Крушевца, ул. Газиместанска бр. 1, 37 000 Крушевац, са почетком у 11 часова.