Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „OPEKA“ d.o.o. Smederevska Palanka, broj zahteva: 353-01-02037/2010-02, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje opekarskih proizvoda, na lokaciji u Smederevskoj Palanci, ul. Neznanog junaka bb, 11420 Smederevska Palanka, na katastarskim parcelama  1135, 1310/1, 1310/2, 1311, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1140/1 i 1140/2 K.O. Grad Palanka 1, na teritoriji SO Smederevska Palanka.

Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za izdavanje integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.