Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu za  integrisanu dozvolu

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ primio zahtev za  integrisanu dozvolu operatera Titan Cementara Kosjerić d.o.o., broj 353-01-00372/2018-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa, u Kosjeriću, Ulica Živojina Mišića bb, na lokaciji KP br. 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1038, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 i 589/6, KO Galovići.

Uvid u zahtev za integrisanu dozvolu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na zahtev za  integrisanu dozvolu ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.