Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta GASTRANS“ d.o.o. Novi Sad  podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 5 (Kompresorska stanica), u KO Porodin, SO Žabari, sa lokacijom utvrđenom u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  br: ROP-MSGI-26767-LOCH-3/2019 od 24.10.2019. godine.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, i u prostorijama SO Žabari, ul. Kneza Miloša br. 103.  Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti i preko službenog sajta Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 26.12.2019. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama opštinske uprave Žabari, ul. Kneza Miloša br. 103, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.