На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ГАСТРАНС“ д.о.о. Нови Сад  поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на  Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат магистрални гасовод (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 5 (Компресорска станица), у КО Породин, СО Жабари, са локацијом утврђеном у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  бр: ROP-MSGI-26767-LOCH-3/2019 од 24.10.2019. године.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, и у просторијама СО Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 103.  Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 26.12.2019. године са почетком у 11 часова, у просторијама општинске управе Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 103, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студијe.