На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Мрчајевци – Прељина, од км 97+000,00 до км 109+663,8  (L=12,66 км) на катастарским парцелама на територији града Чачка, катастарске општине Мрчајевци, Доња Горевица, Мојсиње, Станичићи, Балуга, Љубићска, Коњевићи, Прељина, Љубић, Ракова, Кукићи, Заблаће, Вапа, Балуга Трнавска.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак,  као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 14.02.2020. године са почетком у 11 часова, у просторијама градске управе Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.