Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za izgradnju državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina, deonica Adrani – Mrčajevci, od km 79+000,00 do km 97+000,00 (L=18,00 km) na katastarskim parcelama na teritoriji Kraljevo i Čačak, katastarske opštine Grdica, Adrani, Popovići, Miločaj, Cvetke, Mrsać, Obrva, Katrga, Mršinci, Kukići, Mrčajevci, Bapsko polje, Goričani.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama gradske uprave Kraljevo, ul. Trg Jovana Sarića br. 1, 36000 Kraljevo, u prostorijama gradske uprave Čačak, ul. Župana Stracimira br. 2, 32000 Čačak,  kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 18.02.2020. godine sa početkom u 11 30 časova, u prostorijama gradske uprave Kraljevo, ul. Jovana Sarića br. 1, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.