На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Адрани – Мрчајевци, од км 79+000,00 до км 97+000,00 (L=18,00 км) на катастарским парцелама на територији Краљево и Чачак, катастарске општине Грдица, Адрани, Поповићи, Милочај, Цветке, Мрсаћ, Обрва, Катрга, Мршинци, Кукићи, Мрчајевци, Бапско поље, Горичани.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Краљево, ул. Трг Јована Сарића бр. 1, 36000 Краљево, у просторијама градске управе Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак,  као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 18.02.2020. године са почетком у 11 30 часова, у просторијама градске управе Краљево, ул. Јована Сарића бр. 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.