На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д. из Београда (преко овлашћеног лица CeS COWI doo из Београда, Јужни булевар 1А), поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица Теретна (крај скретнице бр. 12а) – Хоргош – граница са Мађарском, заведен под бројем 353-02-01681/2014-16 од 20.11.2014.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Суботице, Трг слободе 1.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 15.01.2015. године са почетком у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе Суботице, Трг слободе 1.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.