На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈКП    „Водовод и канализација“ Пожаревац, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за прераду воде за пиће на изворишту „Ловац“ у Костолцу, на катастарским парцелма број 436/1, 436/4,437 КО Костолац, град Пожаревац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама градске управе Пожаревац, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

 

Дана 13.02.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама градске управе Пожаревац, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.