На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл. 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), а у складу са чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Oзакоњење објекта ТЕНТ, за блокове А1 и А2, на катастарској парцели бој 1934/1 КО Уровци, градска општина Обреновац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на веб сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, 11500 Обреновац.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржани дана 25.06.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама Општинске управе Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, 11500 Обреновац.