На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП Србијагас – Нови Сад, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград (интерконектор Бугарска – Србија), са трасом на територији Града Ниша – КО Трупале, КО Чамурлија, КО Доњи Комрен, КО Горњи Комрен, КО Рујник, КО Хум, КО Бреница, КО Каменица, КО Доњи Матејевац, КО Горњи Матејевац, КО Доња Врежина, КО Брзи Брод, КО Горња Врежина, КО Малча, КО Јелашница, КО Куновица, КО Равни До, на територији општине Бела Паланка – КО Вета, КО Тамјаница, КО Црвени Брег, КО Врандол, КО Црвена река, КО Шпај, КО Моклиште, КО Дол, КО Бела Паланка ван Варош, КО Кременица, КО Клисура, КО Теловац, на територији Града Пирота – КО Понор, КО Блато, КО Мали Суводол, КО Велики Суводол, КО Гњилан, КО Барје Чифлик, КО Пирот ван вароши, КО Пољска Ржана, КО Трњина, КО Велики Јовановац, КО Мали Јовановац, КО Велико Село, КО Суково, КО Градиште, КО Чиниглавци, КО Срећковац, КО Обреновац, на територији општине Димитровград – КО Гојин дол, КО Жељуша, КО Димитровград, КО Градиње, КО Бачево.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске управе Ниш, ул. 7 јула, у просторијама општинске управе Бела Паланка, ул. Карађорђева бр. 28, у просторијама Градске управе Пирот, ул. Српских владара 82, и у просторијама општинске управе Димитровград, ул. Балканска бр. 2 Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 25. 9. 2019. године са почетком у 12 часова, у просторијама Градске управе Пирот, ул. Српских владара 82, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.