На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ГАСТРАНС“ д.о.о. Нови Сад поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске – Деоница 4, од Госпођинаца до српско-мађарске границе (у близини Хоргоша), са трасом на територији општина Жабаљ, општина Бечеј, општина Ада, општина Сента и општина Кањижа.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Жабаљ, ул. Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ, општинске управе Бечеј, ул. Tрг ослобођења бр. 2, 21220 Бечеј, општинске управе Ада, ул. Трг ослобођења 1, 24430 Ада, општинске управе Сента, ул. Главни трг 1 24400 Сента, и општинске управе Кањижа ул. Главни трг 1, 24420 Кањижа. Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 18.09.2019. године са почетком у 12 часова, у просторијама општинске управе Кањижа, ул. Главни трг 1, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.